ZAŠTITA PODATAKA (GDPR)

POLITIKA │ INFORMACIJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

1. POJMOVNIK

1.1. „broker“ – RISK Partner d.o.o, za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju sa sjedištem Prisavlje 1, HR – 10 000 Zagreb, OIB: 94762437435
1.2. „opća uredba o zaštiti podataka“ znači UREDBA (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ;
1.3. „osobni podaci” znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;
1.4. „obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
1.5. „voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;
1.6. „izvršitelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;
1.7. „privola” ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;
1.8. „povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

2. UVODNE INFORMACIJE

RISK Partner d.o.o, za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju pridaje osobitu pozornost stvaranju povjerenja i visokoj razini zaštiti prava i sloboda pojedinaca, a posebno njihovog temeljnog prava na zaštitu s obzirom na obradu osobnih podataka, u skladu s općom uredbom o zaštiti podataka.
Broker, kao voditelj obrade i/ili izvršitelj osobnih podataka u pogledu prikupljanja i obrade podataka za usklađivanje s pravnom obvezom djelotvorno štiti privatnost svojih stranaka i drugih pojedinaca te prikuplja i obrađuje zakonito, pošteno i transparentno samo osobne podatke u svrhu u koju su oni prikupljeni i nužni kako bi se mogla postići svrha ugovora, odnosno izvršavati dužnosti i pružiti usluge a aspekta distribucije osiguranja, a štiteći pritom sigurnost osobnih podataka primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera u cilju zaštite povreda osobnih podataka.
Načela zaštite podataka primjenjujemo na sve informacije i podatke koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi i na obradu osobnih podataka koja se u cijelosti obavlja automatizirano te na neautomatiziranu obradu osobnih podataka koji čine dio sustava pohrane ili su namijenjeni biti dio sustava pohrane.
Ova politika transparentno i na jednom mjestu, pruža jasne i razumljive informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka i odnosi se na svaku fizičku osobu koja je zatražila ili primila uslugu distribucije u osiguranju od Brokera, kao i na sve ostale fizičke osobe koje su sudionici određenih izravnih ili neizravnih poslovnih odnosa s Brokerom ili su na bilo koji način povezani ili će biti u vezi s Brokerom kao voditeljem obrade osobnih podataka.
Politika se primjenjuje na sve web stranice i domene brokera te na sve usluge koje uključuju obradu osobnih podataka (npr., distribucija osiguranja, savjetovanja, seminari, stručne radionice i dr.). Prvenstveno se odnosi na fizičke osobe koje podnose zahtjev za uslugama brokera ili koriste usluge brokera.
No, uvažavajući legitimne interese stranaka ili drugih korisnika usluga brokera koji su pravne osobe, politika se na odgovarajući način, u skladu s važećim propisima, primjenjuje i na obradu osobnih podataka koji se tiču pravnih osoba, a osobito poduzetnika koji su ustanovljeni kao pravne osobe.
Ukoliko ćemo biti obavezni otkriti prikupljene osobne podatke pojedinca osnovom pisanog i obrazloženog zahtjeva/naloga bilo kojeg nadležnog suda ili bilo kojeg nadležnog tijela javne, sudske vlasti, državnog ili regulatornog tijela u skladu s pravnom obvezom izvršavanja njihovih službenih zadaća ili ako smo pravno primorani to učiniti, pojedincu ćemo o tome odmah i bez odlaganja dostaviti obavijest o tome. Sa pojedincem ćemo svim opravdanim i pravnim sredstvima surađivati u bilo kojim pokušajima da se spriječi ili na neki drugi način ograniči otkrivanje takve osobne informacije.

U trenutku dostavljanja podataka, ispitanik pristaje na kontakt s brokerom te mu time daje za pravo obrađivati osobne podatke sukladno naznačenoj svrsi. Ova politika osigurava trajnu adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s općom uredbom o zaštiti podataka i ostalim primjenjivim propisima.

3. NADLEŽNO NADZORNO TIJELO

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)
Adresa: Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4609-080 ili + 385 (0)1 4609-000
Internet stranica: www.azop.hr

Zahtjev za zaštitu prava može se uputiti Agenciji u pisanom obliku na adresu sjedišta ili na adresu elektroničke pošte: azop@azop.hr. Agencija na svaki upit odgovara u pisanom obliku. Radi uredne dostave odgovora potrebno je u zahtjevu navesti: ime i prezime, adresu i mjesto stanovanja podnositelja zahtjeva, te priložiti sve podatke / dokumentaciju relevantnu za nadležno postupanje AZOP.

4. PODACI O VODITELJU OBRADE PODATAKA

Tvrtka: RISK Partner d.o.o, za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju
OIB: 94762437435
Adresa sjedišta: Prisavlje 10, HR – 10 000 Zagreb
Adresa ureda: Zadarska 80, HR – 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 64 58 431
e-mail adresa: info@riskartner.hr

Ako je broker zajednički voditelj obrade osobnih podataka sukladno članku 26. opće uredbe o zaštiti podataka s još nekim drugim voditeljem obrade, na temelju zajedničke poslovne suradnje i/ili s osnova korištenja neke zajedničke usluge i/ili legitimnog interesa brokera i treće osobe, dodatne informacije u vezi sa zaštitom i obradom osobnih podataka pojedinca, osim od brokera, možete zatražiti i od drugog voditelja obrade. U tom slučaju ispitanik može ostvarivati svoja prava iz opće uredbe o zaštiti podataka u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno.
Obzirom na djelatnost koju kao broker obavljamo te da nam osnovna djelatnost nije sustavno i opsežno praćenje pojedinaca ili obrađivanje posebne kategorije podataka u velikom mjeri, izvan smo dosega pravne obveze imenovanja službenika za zaštitu podataka. No neovisno o tome, slobodno nam se možete obratiti na gore navedene kontakte vezano na sva pitanja koja se tiču obrade osobnih podataka i/ili ostvarivanja prava predviđenih općom uredbom o zaštiti podataka i ovom politikom/Informacijom.

5. PRAVNA OSNOVA I ZAKONITOST OBRAD E – zakon, ugovor, privola ili legitimni interes

Osobne podatke ispitanika prikupljamo i obrađujemo zakonito i transparentno i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:
a) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora – na primjer u svrhu utvrđivanja zahtjeva i potreba za uslugama osiguranja, pregovora, predlaganja, analize rizike, obavljanja drugih pripremnih radnji, pružanja informacija, i pomoći pri upravljanju takvim ugovorima i njihovu izvršavanju ili usklađivanju, naročito u slučaju rješavanja odštetnog zahtjeva, odnosno poduzimanju svih radnje koje predstavljaju obavljanje poslova distribucije osiguranja;
b) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade – zbog toga jer su neophodni kako bi se poštovale obveze utemeljene na pozitivnim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj, kao što su primjerice Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (npr. u svrhu provođenja dubinske analize stranke od strane brokera);
d) obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;
e) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.
Pravna osnova za obradu utvrđuje se u pravu Unije, odnosno u pravu države članice kojem mi kao voditelj obrade podliježemo

6. IZVOR OSOBNIH PODATAKA

Obrađujemo podatke koje prikupimo od i uz dopuštenje ispitanika – stranke ili druge osobe od koje dobivamo ili razmjenjujemo podatke – npr. od prethodnih osiguratelja ili drugih osoba koje su ovlaštene za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili drugih izvora potrebnih za naš poslovni odnos, kada pružamo druge intelektualne i tehničke usluge u vezi s poslovima distribucije osiguranja kao što su usluge savjetovanja, izrade i provođenja promidžbenih aktivnosti te usluge edukacije.
Obrađujemo osobne podatke koji su potrebni za gore navedene svrhe i kad nisu prikupljeni izravno od osobe o čijim se podacima radi, a koje smo dobili od ugovaratelja osiguranja, osiguranika, korisnika osiguranja, oštećenika ili štetnika, nadležnih institucija, javno dostupnih izvora. Ispitanika o tome izvješćujemo sukladno odredbama opće uredbe o zaštiti podataka. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.
Pružanje gore navedenih osobnih podataka, osim onih koji se pružaju temeljem privole, je uvjet nužan za ostvarivanje određene svrhe, odnosno za sklapanje i/ili izvršavanje ugovora. Shodno tome, ispitaniku na raspolaganju stoji pravo uskratiti brokeru pružanje tih podataka, ali u tom slučaju broker možda neće biti u mogućnosti distribuirati određeni ugovor o osiguranju, odnosno neće biti u mogućnosti ispuniti svoje obveze iz tih ugovora ili pružiti uslugu distribucije osiguranja ili drugih usluga koje pruža te je broker ovlašten odbiti poslovnu suradnju ili pružanje usluge.
Ako se obrada temelji na privoli, zahtjevom za privolu zatražiti ćemo od Vas pisanu izjavu -privolu predočenu na način da koja se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.
Privolu ćemo zatražiti u obliku jasne potvrdne radnje kojom se izražava Vaš dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, poput pisane izjave, uključujući elektroničku ili usmenu izjavu ili Vaše ponašanje koje jasno pokazuje u tom kontekstu da Vi kao ispitanik prihvaćate predloženu obradu svojih osobnih podataka
Podatke obrađujemo tek nakon što prihvatite naš zahtjev za privolu, odnosno dopustite nam obradu podataka.
Prethodno danu privolu ispitanik u svakome trenutku može slobodno povući, odnosno opozvati ju, čime prestaje daljnja obrada njegovih podataka. O ovomu pravu odnosno mogućnosti povlačenja privole Broker će ispitanika obavijestiti prije davanja privole. Posebno naglašavamo da davanjem ili opozivom privole ne utječete na ispunjenje ili izvršenje ugovora o osiguranju, niti prestanak ili izmjena ugovora o osiguranju utječe na valjano danu privolu. Opoziv Vaše privole ne utječe na pravomoćnost ili zakonitost obrade koja je provedena do trenutka opoziva privole.
Nikada od Vas nećemo zatražiti uvjetovanu privolu za obradu osobnih podataka, koji nisu nužni za pružanje naše usluge ili upravljanje odnosno izvršenje ugovora o osiguranju sklopljenog našom distribucijom.

7. OPSEG PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Kako bismo uspostavili poslovni odnos s strankom odnosno drugom osobom ili pružili neku uslugu iz opsega distribucije osiguranja, potrebni su nam osnovni identifikacijski podaci i neki drugi podaci. Kategorije osobnih podataka koje prikupljamo za izvršavanje svojih dužnosti i zadaća su sljedeće:
1. Identifikacijski podaci: Ime i prezime, datum i godina rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa prebivališta/boravišta, podaci o identifikacijskoj ispravi, spol, vlastoručni potpis. Ovdje se ubrajaju i podaci o nalozima za plaćanje, email adresa;
2. Kontakt podaci: adresa, telefon, mob, elektronička adresa (e-mail);
3. Posebna kategorija osobnih podataka: podaci koji se odnose na zdravstveno stanje ispitanika, a koji otkrivaju informacije u vezi s prijašnjim, trenutačnim ili budućim fizičkim ili mentalnim zdravstvenim stanjem pojedinca, na primjer, bolesti, invalidnosti, riziku od bolesti, medicinskoj povijesti, kliničkom tretman, i to isključivo radi ostvarivanja tih svrha u korist ispitanika;
4. Podaci o pokretninama / nekretninama: broj registarske oznake motornog vozila, broj šasije, adresa, namjena i površina nekretnine, vrijednost nekretnine/pokretnine i svi drugi podaci definirani upitnicima za osiguranje i /ili procjenu rizika;
5. Ostali podaci neophodni za realizaciju pregovaranje u vezi sklapanja ugovora o osiguranju ili koji su potrebni za ispunjavanje zakonskih ili regulatornih obveza.

8. MJERA ZA OSIGURAVANJE SIGURNOSTI OBRADE

Zaštita i sigurnost podataka važni su nam. Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, kako bismo osigurali što veću sigurnost podataka. To se poglavito odnosi na zaštitu podataka od nenamjernog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, promjene ili neovlaštenog objavljivanja te neovlaštenog pristupa podacima. Mjere zaštite obuhvaćaju na primjer fizičke kontrole pristupa, korištenje modernog sigurnosnog softvera, sustav ovlaštenja i ostale mjere za sprječavanje povrede osobnih podataka.
U cilju sprječavanja i umanjenja rizik od povrede osobnih podataka kao i umanjenja štetnih posljedica, postoji niz mjera zaštite koje uključuju:

 • fizičku zaštitu infrastrukture –npr. zaključavanje i ograničavanje pristupa sobi s podacima;
 • zaštitu infrastrukture od kibernetičkih napada – korištenje vatrozida (eng. firewall), redovito ažuriranje softvera, korištenje sustava za nadzor mreže, upotreba antivirusnih programa i slično;
 • šifriranje podataka prilikom pohrane kako bi podaci ukradeni bez ključa za dešifriranje bili beskorisni napadaču;
 •  sustav ovlaštenja (npr. pristup osobnim podacima Korisnika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i drugi zaposlenici)
 • kontinuirana edukacija te osvještavanje zaposlenika o sigurnosnim rizicima vezano uz osobne podatke, te periodičke preispitivanje primjerenosti postojeće politike o zaštiti podataka i provjere da li se donesena politika o zaštiti podataka dosljedno provodi u poslovanju Brokera.
9. POVREDA OSOBNIH PODATAKA I POSTUPANJE U TOM SLUČAJU

Ukoliko se primijeti da je došlo bilo kakve povrede sigurnosti podataka, Broker će:
1. izvijestiti o incidentu nadležno nadzorno tijelo bez nepotrebnog odgađanja i to, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi osobnih podataka i prema potrebi, pokrenuti pravne postupke ili u njima na drugi način sudjelovati kako bi se provele odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka ili drugi zakonski propisi. Iznimka prethodno navedenog roka postoji samo u opravdanim i dokazivom razlogu, u skladu s načelom odgovornosti, da povreda osobnih podataka vjerojatno neće prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. Ako nije razumno da se nužno obavješćivanje može postići u roku od 72 sata, obavijest će biti popraćena razlozima kašnjenja, a informacije se mogu pružiti u fazama bez nepotrebnog daljnjeg odgađanja;
2. odmah i bez nepotrebnog odlaganja obavijestiti ispitanika o povredi osobnih podataka je prije, u razumnim granicama, izvedivo i u bliskoj suradnji s nadzornim tijelom, poštujući njegove upute ili upute drugih relevantnih tijela vlasti (kao što su tijela za izvršavanje zakonodavstvo), ako je vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti visoki rizik za prava i slobode pojedinca, kako bi on mogao poduzeti potrebne mjere opreza. U obavijesti Broker će opisati prirodu povrede osobnih podataka kao i preporuke kako bi dotični pojedinac mogao ublažiti potencijalne negativne učinke.

10. OBVEZA ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke sukladno najvišim primjenjivim standardima, a što znači da ih nećemo priopćavati, odnosno učiniti dostupnim drugim subjektima odnosno trećim osobama, osim ako za to postoji ugovorni ili zakonski zahtjev ili ako je to potrebno za očuvanje našega pretežito opravdanog interesa ili na temelju vašega odobrenja:
1. ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi;
2. ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti;
3. ako su podaci potrebni u svrhu osiguranja, odgovarajućem društvu za osiguranje;
4. ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem i uz obrazložen zahtjev;
5. od strane nas ovlaštenim trećim osobama, npr. odvjetniku. Treće osobe ugovorno se obvezuju na to da će sa svojim podacima povjerljivo postupati i obrađivati ih samo u okviru pružanja usluge;
6. u slučajevima određenima Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma;
7. ako su ti podaci potrebni HANFA-i, nadležnom nadzornom tijelu, odnosno drugom nadzornom tijelu, u svrhu nadzora koji provodi u okviru svojih nadležnosti;
8. ako su ti podaci potrebni poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti;
9. u slučajevima određenim Općom uredbom o zaštiti podataka koji se odnose na mogućnost i pravila obrade osobnih podataka koje u ime Brokera provode izvršitelji obrade.
Radi dodatnog jačanja nadzora nad vlastitim podacima, kada se obrada obavlja automatskim putem, kao ispitanik nas možete zatražiti da osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste dali nama kao voditelju obrade dobijete u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom, strojno čitljivom i interoperabilnom formatu i da ih prenesete drugom voditelju obrade.

11. OGRANIČENO RAZDOBLJE U KOJEM ĆE OSOBNI PODACI BITI POHRANJENI

U svakom slučaju osobni podaci pohranjuju se tako dugo koliko je potrebno za ispunjenje pojedine svrhe. Osim toga, zakonski je propisano na koje razdoblje je broker dužan pohraniti podatke iz svojih poslovnih evidencija, a što je minimalno 5 godina. Te obveze pohrane mogu potrajati i dulje nego što traje poslovni odnos ispitanika sa brokerom.

12. KOJIH SIGURNOSNIH MJERA SE PRIDRŽAVAMO KOD OBRADE PODATAKA

Zaštita i sigurnost podataka važni su nam. Poduzimamo tehničke i organizacijske mjere, kako bismo osigurali obradu podataka. To se poglavito odnosi na zaštitu osobnih podataka od nenamjernog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, promjene ili neovlaštenog objavljivanja te neovlaštenog pristupa osobnim podacima koji se onda dalje prosljeđuju, pohranjuju ili na neki drugi način obrađuju. Mjere zaštite obuhvaćaju na primjer korištenje modernog sigurnosnog softvera i postupaka za kodiranje, fizičke kontrole pristupa, koncepte ovlaštenja i ostale mjere za obranu od napada izvana i iznutra.

13. OBRAZAC ZA KONTAKT

Svi podaci, uključujući osobne podatke iz internet obrasca za kontakt, prosljeđuju se brokeru u svrhu daljnje obrade upita preko njegovog servera za e-pošte i pohranjuju se kod brokera. Ti podaci se ne prikupljaju i ne obrađuju dalje bez privole. Bez tih podataka broker možda ne možemo obraditi primljeni upit ili zahtjev.

14. PRAVA ISPITANIKA
 1. pravo na informiranost i pristup – ispitanik ima pravo u svakom trenutku kontaktirati nas i dobiti informaciju: obrađuju li se njegovi osobni podaci, podatke o svrsi obrade, primateljima podataka, roku pohrane podataka, izvoru prikupljanja te ako se podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje ima pravo u svezi zaštite podataka. Osiguravamo kopiju podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje se zatraže od nas ovlašteni smo ispitaniku naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova koje zbog toga Broker ima. Ako se zahtjev podnese elektroničkim putem, osim ako se ne zatraži drugačije, informacije podnositelju pružamo u uobičajenom elektroničkom obliku;
 2. pravo na ispravljanje – ako obrađujemo osobne podatke koji su netočni, odnosno neažurni, u bilo kojem trenutku može se od nas zatražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, da se izvrši njihova dopuna;
 3. pravo na brisanje– ispitanik ima pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, ako smo ih nezakonito obradili ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili poslovni odnos. Molimo da uzmete u obzir da postoje opravdani razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva), a o čemu ćemo ispitanika detaljno izvijestiti u odnosu na svaki pojedini zahtjev;
 4. pravo na povlačenje privole – kad se obrada temelji na privoli, ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku privolu povući čime prestaje daljnja obrada njegovih podataka, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Navedeno se možete učiniti uvijek na isti način kako je Brokeru privola i dana;
 5. pravo na ograničavanje svrhe obrade podataka – ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje svrhe obrade svojih podataka;
 6. pravo na prenosivost podataka – ispitanik ima pravo osobne podatke koji su nam pruženi, dobiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo na prenosivost podatka;
 7. pravo na ulaganje prigovora na obradu podataka – u svakom trenutku ispitanik može nadzornom tijelu uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se njega tiču;
 8. pravo na pritužbu Brokeru – ukoliko ispitanik smatra da smo obradom podataka koja se odnosi na njega prekršili Opću uredbu za zaštitu podataka ili druge pravne propise koji reguliraju zaštitu podataka, molimo da nam se odmah, bez odlaganja kontaktira kako bismo razjasnili sporna pitanja. Svaki ispitanik svakako ima pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU. Ispitanik ima pravo ovlastiti neprofitno tijelo, organizaciju ili udruženje, koje je pravilno osnovano u skladu s pravnim propisima, u čijem se statutu navode ciljevi od javnog interesa te je aktivno u području zaštite prava i sloboda ispitanika s obzirom na zaštitu njegovih osobnih podataka, da podnesu pritužbu u njegovo ime;
 9. pravo na učinkoviti pravni lijek – ne dovodeći u pitanje nijedan dostupan upravni ili izvansudski pravni lijek, uključujući pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, ispitanik ima pravo na učinkoviti pravni lijek ako smatra da su mu zbog obrade njegovih osobnih podataka protivno Općoj uredbi o zaštiti podataka prekršena njegova prava iz te uredbe;
 10. pravo na naknadu štete – svaka osoba koja je pretrpjela materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog kršenja Općoj uredbi o zaštiti podataka ima pravo na naknadu za pretrpljenu štetu.
  Zahtjev za zaštitu prava Brokeru se može u pisanom obliku uputiti na adresu sjedišta ili na adresu elektroničke pošte (e-mail): info@riskpartner.hr. Broker će na svaki upit odgovoriti u pisanom obliku. Radi uredne dostave odgovora potrebno je u zahtjevu navesti: ime i prezime, adresu i mjesto stanovanja podnositelja zahtjeva, te priložiti sve podatke / dokumentaciju relevantnu za nadležno postupanje odnosno povredu prava.

  U slučaju dvojbe, možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere identiteta podnositelja, a čime štitimo prava i privatnost ispitanika. Ako su zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, ovlašteni smo naplatiti odgovarajuću administrativnu naknadu na ime našeg administrativnog troška ili odbiti postupiti po zahtjevu.